Set network proxy for TortoiseSVN

下面的脚本通过修改注册表的方式设置了TortoiseSVN的网络代理

@echo off
 
set SVN_KEY_ROOT=HKCU\Software\Tigris.org\Subversion\Servers\global
 
if "%1"=="" (
  echo svnproxy - Set the proxy for SVN
  echo usage: svnproxy ADDRESS [PORT]
  echo ADDRESS - the IP address of proxy ^(e.g. 192.168.1.1^)
  echo PORT - the port of proxy, default to 80
  exit /B 1
)
 
if "%1"=="--remove" (
  reg delete %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-host /f > NUL
  reg delete %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-port /f > NUL
  reg delete %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-timeout /f > NUL
  echo Proxy is disabled on SVN.
) else (
  set ADDR=%1
  if "%2"=="" (
    set PORT=80
  ) else (
    set PORT=%2
  )
  reg add %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-host /t REG_SZ /d %ADDR% /f > NUL
  reg add %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-port /t REG_SZ /d %PORT% /f > NUL
  reg add %SVN_KEY_ROOT% /v http-proxy-timeout /t REG_SZ /d 0 /f > NUL
  echo Proxy %ADDR%:%PORT% is applied on SVN.
)